Klucz do sukcesu | The key to success

Bill Bartmann jest dla mnie niezwyklą osobowoscią. Jego proste slowa o powodach osiagania sukcesu są tak bardzo prawdziwe. Bill mówi, że aby osiagnac sukces, trzeba umieć podejmować ryzyko. Ludzie boją się podejmować ryzyko, ponieważ boją się, że nie uda im się, a to z kolei spowoduje negatywne opinie srodowiska. Więc rzeczą zasadniczą jest znalezienie sposobu na zwiększenie poczucia wlasnej wartosci. Bo to z kolei spowoduje zmniejszenie obaw o zdanie innych i taka osoba będzie w większym stopniu chciala podejmować ryzyko. Takie dzialanie plus uczenie się na blędach to klucz do sukcesu.

Bill Bartmann is an incredible personality for me. His simple words about reasons of being successful are so real. Bill says that, in order to be successful, one needs to be taking risk. People are afraid of taking the risk, as they are afraid of failing and subsequently they worry about other people's opinion. So the essential is to find a way to raise the level of self-esteem. It will lower worring about others' opinion and such a person will be more likely taking the risk. This is the key to success.

Anthony Robbins is incredible...

Today I've been watching a movie from a seminar of Anthony Robbins.
He was talking about 3 patterns of our feelings regarding the surrounding world.
The first pattern is the phisiological one - reactions of our body to what's happening.
The second one is the language we use.
The third one - the pattern of focus/belief.

It is important to understand that the kind of language we use have got significant meaning to the fact how we behave in certain situations.
The words which we use affect our subconscious mind, change the way we perceive the reality and at the same time influence the way we behave. When using positive words we start perceiving and interpreting the reality in that way.
It is important at the same time, that these words are in harmony with reactions of our body otherwise we won't be very effective and successful.

Positive thinking is the key to success in every aspect of our life:-)Dzisiaj oglądałam film z seminarium Anthonego Robbinsa.
Mówił on między innymi o 3 aspektach naszych odczuć odnośnie otaczającego nas świata.
Pierwszą jest - platforma fizjologii, a więc reakcje organizmu na to, co się dzieje.
Drugą platformą jest - język, którego używamy.
Trzecią zaś - platforma skupienia się na czymś i przekonań temu towarzyszących.

Ważne jest, aby zrozumieć, że to, jakiego języka używamy, ma kolosalne znaczenie dla faktu, jak reagujemy w określonych sytuacjach. Słowa, których używamy oddziaływują na naszą podświadomość, zmieniają sposób postrzegania rzeczywistości, jednocześnie wpływają na to, jak się zachowujemy. Używając słów pozytywnych, zaczynamy tak odbierać rzeczywistość i interpretować ją w takim świetle. Ważne jest przy tym, aby słowa te były w zgodzie z reakcjami naszego organizmu, bo tylko w przypadku harmonii w tym zakresie, wszelkie afirmacje odniosą swój skutek.
Podobnie, w sytuacji, gdy skupiam się na czymś i dążę do osiągnięcia celu, to to jaki rezultat osiągnę zależy od moich przekonań co do moich możliwości i wyobrażeń o o towarzyszących okolicznościach.

Myślenie pozytywne jest kluczem do sukcesu w każdej sferze życia:-)

A movie with BrianTracy :)))

My personal development's fascination is still there:)
If there was a way to achieve what you want, would you be interested to get it?

I've noticed that many people don't believe they are capable to get what they want. They let things happen and solve without their influence, counting silently that everything is going to be just fine. If it is not fine, than they believe it must have been that way.
I know from my own experience that it's not like that.
Therefore I'm quite much interested in examples of great speakers, mentors and
personal development coaches, who created their own success. Each and everyone of them repeats that the success principles are:
- being patient,
- keeping in doing everything to achieve the success,
- being open for new opportunities, constant improvement.

Learning from the best mentors and from their speeches, and seminars have become a major part of my life. I want constantly to develope myself and recently I have found a place, where I can learn from.
I totally agree with Brian Tracy, when he recommends this elearning platform SKYQUESTCOM
video

To be continued...:)


Moja fascynacja rozwojem osobistym nie ustaje:)
Jeśli byłby sposób na zdobycie tego, co chcesz, czy byłoby to coś warte twojego zainteresowania?

Zauważyłam, że sporo osób nie wierzy w to, że są zdolne do zdobycia w swoim życiu tego, co pragną, o czym marzą. Pozwalają na to, aby "sprawy same się układały", licząc po cichutku, że wszystko się dobrze ułoży, bądź, że jeśli jest tak a nie inaczej, to znaczy, ze tak musi być!
Ja wiem, że tak nie jest, wiem to z własnego doświadczenia:), ale również bardzo interesują mnie przykłady osób na całym świecie, wielkich mówców, trenerów rozwoju osobistego, mentorów w różnych dziedzinach, którzy sami zapracowali na swój wielki sukces. W ten czy innych sposób każdy z nich powtarza, że podstawą sukcesu jest :
- bycie cierpliwym,
- nie ustawanie w dążeniu do osiągnięcia celu,
- otwartość na po jawiące się możliwości, działanie i ciągłe doskonalenie się.

Uczenie się od najlepszych i czerpanie z ich przemówień,i seminariów stało się zasadniczą częścią mojego życia. Chcę czerpać od najlepszych mentorów tego świata i znalazłam takie miejsce:))

W pełni zgadzam się z Brianem Tracy, jak zachwala platformę elearningu SKYQUESTCOM

video


Cd. nastąpi.......:))