Carpe diem..............ale mądrze


Świat jest taki cudowny, jednak kruchość naszego ciała i zbieg nieszczęśliwych okoliczności czasami skracają daną nam możliwość doświadczania tego piękna......... Dlatego wiem, jak ważne jest mądre i świadome życie, i czerpanie radości z każdej najmniejszej rzeczy, a także dostrzeganie pozytywnych aspektów tego co się wydarza.
Podróż do Egiptu była wspaniała, choć niewiele jeszcze tam zobaczyłam, bo byłam jedynie w Hurghadzie, ale to nie był mój ostatni wyjazd w te strony :)) Jeśli mam wskazać dwie najważniejsze sprawy, które uczyniły ten wyjazd tak wyjątkowym, to na pewno przede wszystkim to grupa ludzi, z którymi tam byłam i po drugie wspólne nurkowanie. Miałam przyjemność poznać Jolę, Grzesia, dwóch Mirków, Tomka, dwóch Andrzejów i lepiej mojego instruktora od nurkowania Darka. To cudowne jak kontakt z innymi różnymi osobami czyni życie bogatszym, otwiera na świat, a miejsce, w którym się jest nie jest przez to tylko zbitką budynków, ulic, anonimowych przechodniów.


The world is so marvelous, though fragility of our body and unfortunate coincidence make sometimes shorter that given to us possibility of experiencing that beauty.......... That's why I know how important is wise and conscious life and deriving happiness from every little thing, also noticing positive aspects of that what happens.
My journey to Egypt was great, although I haven't yet seen much of it, as I was only in Hurghara, but it was not my last trip there :)) If I am to point two most important things, which made that journey so exceptional, than for sure I would say about the group of people with whom I was there and secondly I would mention common diving. I had a pleasure to get to know Jola, Grześ, two guys named Mirek, Tomek, two guys named Andrzej and to get to know better my diving instructor Darek. It is marvelous how contact with other different persons make life richer, opens for the world and the place, where one stays is thanks to it not only a collection of buildings, streets, anonimous passers-by.

Stephen Covey and Egypt

Po raz pierwszy skończyłam czytać książkę Stephena Covey'a "7 nawyków skutecznego działania", co za cudo!!!!!! Już od pierwszych stron uświadomiłam sobie, że jest to jedna z najważniejszych książek w moim życiu i chcę do niej wracać bez końca............... za każdym razem będę na nowo odkrywać niesamowitę głębię słów Coveya. Odpowiedzialność za swoje życie, win-win, synergia, proaktywność, szczęście, pokora, zrozumienie...................
Egipt już jutro :) tez po raz pierwszy, będę nurkować tam i podziwiać piękno tego kraju, i jego kultury oraz świata podwodnego.

For the first time I've finished reading the book "7 habits of highly effective people" by Stephen Covey, what a miracle!!!!!!!!!!! From the first pages I've realized it is one of the most important books in my life and I want to come back to it on and on........................ every time I will discover incredible depth of Covey"s words. Responsibility for your own life, win-win, synergy, proactivity, happiness, submissiveness, understanding..................
Egypt already tomorrow :) also for the first time, I will be diving there and admiring the beauty of this country, its culture and underwater world.